Trao đổi về kiểm toán các ước tính kế toán

Trao đổi về kiểm toán các ước tính kế toán

Ước tính kế toán là một trong những khái niệm phổ biến trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, cách thức áp dụng kiểm toán các ước tính kế toán hiện nay đã được quy định rõ ràng trong Chuẩn mực kiểm toán số 540. Tuy nhiên, đây là một trong những nội dung khá phức tạp và khó, trong quá trình áp dụng, các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cần hiểu rõ các quy định, chuẩn mực, yêu cầu để áp dụng một cách đúng đắn.
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

Tác động của đại dịch COVID-19 khiến tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Sự không chắc chắn liên quan đến môi trường kinh doanh do đại dịch gây ra cũng khiến ngành Kiểm toán phải đối mặt với không ít thách thức, đặt ra đòi hỏi để thực hiện trách nhiệm của mình càng lớn.
Nhân tố ảnh hưởng đến giá phí kiểm toán, chất lượng kiểm toán

Nhân tố ảnh hưởng đến giá phí kiểm toán, chất lượng kiểm toán

Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến giá phí và chất lượng kiểm toán đã được nhiều tác giả thực hiện từ trước đến nay. Tuy nhiên, dưới góc độ nhận thức của kiểm toán viên, nhân viên chuyên nghiệp tại Việt Nam các nghiên cứu về loại hình này chưa nhiều. Trong bài viết, tác giả sử dụng phương pháp định tính trên cơ sở khảo cứu các nghiên cứu có liên quan, phân tích, đánh giá và nhận định để rút ra cơ sở lý thuyết giải thích cho chủ đề giá phí, chất lượng kiểm toán và các nhân tố ảnh hưởng đến giá phí và chất lượng kiểm toán. Đồng thời, đề xuất mô hình nghiên cứu lý thuyết và các giả thuyết về vấn đề này cho các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.
Đảm bảo hiệu quả hơn trong kiểm toán độc lập các tổ chức tín dụng

Đảm bảo hiệu quả hơn trong kiểm toán độc lập các tổ chức tín dụng

Hiện nay, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng như các tổ chức kiểm toán độc lập đều gặp vướng mắc trong việc kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ. Bởi vậy, việc sửa đổi các quy định hiện hành để đảm bảo hoạt động kiểm toán độc lập của TCTD khả thi, hiệu quả hơn là yêu cầu cần thiết.
Về việc hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kiểm toán viên

Về việc hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kiểm toán viên

Ngày 15/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán đã được sửa đổi, bổ sung.
Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên

Nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của các nhân tố này đến sự hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên, nhóm tác giả đã tiến hành thực hiện mẫu nghiên cứu 97 nhân viên kiểm toán đã, đang làm việc tại các công ty kiểm toán được chấp nhận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng tại TP. Hồ Chí Minh.
Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán

Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán

Trong các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, thuật ngữ sai sót được coi là sự khác biệt giữa giá trị, cách phân loại, trình bày hoặc thuyết minh của một khoản mục trên báo cáo tài chính với giá trị, cách phân loại, trình bày hoặc thuyết minh của khoản mục đó theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng.