Về việc hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kiểm toán viên

Anh Thư

Ngày 15/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán đã được sửa đổi, bổ sung.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 150/2012/TT-BTC quy định, các kiểm toán viên hành nghề kiểm toán phải đảm bảo thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu 40 giờ trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề kiểm toán, trong đó có tối thiểu 20 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam và 04 giờ cập nhật kiến thức về đạo đức nghề nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1, điều 12 Thông tư số 150/2012/TT-BTC, trường hợp kiểm toán viên không có đủ thời gian cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này vì những lý do đặc biệt (thai sản, tai nạn, ốm đau kéo dài trên 02 tháng), kiểm toán viên sẽ được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nếu: Đã cập nhật kiến thức ít nhất 20 giờ; Có đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm gửi Bộ Tài chính; Có tài liệu chứng minh cho những lý do nêu trên.

Để tiếp tục hành nghề, kiểm toán viên phải hoàn thành đủ số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu. Theo đó, Thông tư số 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 150/2012/TT-BTC như sau: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn và các tài liệu liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Tài chính có văn bản thông báo cho kiểm toán viên về việc được hoãn hoặc không được hoãn giờ cập nhật kiến thức.

Kiểm toán viên được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nay được tiếp tục hành nghề trong năm sau nếu đã hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu trước ngày 15/12/2020 và thông báo bằng văn bản giấy hoặc bản sao điện tử cho Bộ Tài chính về việc hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức trước ngày 25/12/2020.

Trường hợp đến hết ngày 15/12/2020 mà kiểm toán viên không cập nhật đủ số giờ theo quy định hoặc quá ngày 25/12/2020 mà Bộ Tài chính không nhận được thông báo tình hình hoàn thành giờ cập nhật kiến thức thì kiểm toán viên sẽ bị đình chỉ hành nghề kiểm toán từ ngày 01/01 đến 31/12 năm sau.

Thông tư số 39/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.