Đề xuất điều chỉnh phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản

Trần Huyền

Bộ Tài chính đã xây dựng, hoàn thiện và đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức phí này nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, hạn chế khai thác manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả, khuyến khích sử dụng vật liệu khác thay thế khoáng sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định về phí bảo vệ môi trường với khoáng sản

Thời gian qua, việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; tăng cường quản lý khai thác khoáng sản; khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ, khai thác hiệu quả, tiết kiệm khoáng sản gắn liền với công tác bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, thu phí bảo vệ môi trường còn góp phần phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường; khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; bảo vệ, tái tạo cảnh quan môi trường nơi khai thác khoáng sản.

Số thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản hàng năm đã góp phần tích cực để địa phương bổ sung nguồn đầu tư cho bảo vệ môi trường tại nơi khai thác. Theo Bộ Tài chính, số thu phí năm 2017 là 3.029 tỷ đồng; năm 2018 là 3.448 tỷ đồng; năm 2019 là 3.737 tỷ đồng; năm 2020 là 3.576 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc, yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 164/2016/NĐ-CP để xử lý các vấn đề phát sinh trong thực hiện. Đồng thời, bảo đảm thống nhất với Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế và Luật bảo vệ môi trường. 

Ngày 25/4/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong số các giải pháp phát triển khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, Nghị quyết có đề cập đến giải pháp hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng đầu tư khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả.

Đồng thời, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường quản lý khai thác khoáng sản. Trong đó, khuyến khích sử dụng vật liệu khác thay thế cát, sỏi lòng sông. Tại Chỉ thị số 38/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát tổng thể chính sách tài chính về khoáng sản (bao gồm chính sách phí) đề xuất điều chỉnh chính sách tài chính phù hợp với thực tế, thúc đẩy phát triển, khuyến khích sử dụng vật liệu khác thay thế cát, sỏi lòng sông.

Theo đó, cần thiết nghiên cứu xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP để triển khai chủ trương mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong chính sách phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Từng bước hạn chế tác động xấu đến môi trường trong khai thác khoáng sản

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP quy định khung mức phí đối với sỏi, cuội, sạn, cát, đất sét, đá làm vật liệu xây dựng thông thường từ 1.500-6.000 đồng/m3. Mức phí bảo vệ môi trường này hiện còn thấp, chưa khuyến khích sử dụng vật liệu khác thay thế.

Bên cạnh đó, mức phí tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP kế thừa từ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP, từ năm 2011 đến nay, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 40%, lương cơ bản tăng khoảng 80%. Từ năm 2016 đến nay, giá tối đa tính thuế tài nguyên đối với cát đen tăng 100%. Do đó, mức phí này không còn phù hợp.

Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, cần hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng đầu tư khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả. Chỉ thị số 03/CT-TTg và Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, việc khai thác cát, sỏi ở lòng sông, cửa sông, ven biển chưa quản lý chặt chẽ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát tổng thể chính sách tài chính về khoáng sản (gồm chính sách phí) đề xuất điều chỉnh chính sách tài chính phù hợp với thực tế, khuyến khích sử dụng vật liệu khác thay thế cát, sỏi lòng sông.

Trên thực tế, việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường gây sạt lở bờ sông, ô nhiễm môi trường nhiều nơi. Tại Công văn số 6585/VPCP-KTTH ngày 12/7/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng đã chỉ đạo xây dựng lộ trình tăng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác cát tự nhiên làm vật liệu xây dựng.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, để hạn chế khai thác manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả; khuyến khích sử dụng vật liệu khác thay thế khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; bảo đảm cho địa phương linh hoạt trong điều chỉnh mức thu phí, hạn chế ảnh hưởng đến giá vật liệu xây dựng trong bối cảnh dịch COVID-19, ảnh hưởng đến thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng khung mức phí đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo hướng tăng 150% mức phí tối thiểu và mức phí tối đa tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP.

Việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP sẽ khắc phục những hạn chế của chính sách hiện hành về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Bảo đảm thống nhất, tạo thuận lợi trong việc thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Đồng thời, từng bước hạn chế tác động xấu đến môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.