Tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị: Nội hàm và các hướng dẫn thực hiện

Tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị: Nội hàm và các hướng dẫn thực hiện

Theo khảo sát của Công ty kiểm toán PWC (2022), 70% doanh nghiệp Việt Nam không có hoặc rất ít khi công bố báo cáo về Môi trường, xã hội và quản trị. Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ trong vấn đề phát triển bền vững để hướng tới nền kinh tế đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Do vậy, mục tiêu của bài viết này là giải thích khái niệm môi trường, xã hội và quản trị, các hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn trên thế giới và tại Việt Nam.
Thực trạng quản trị công ty tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thực trạng quản trị công ty tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Quản trị công ty (QTCT) liên quan đến việc xác định các cơ chế hiệu quả, theo đó các cổ đông của công ty có thể kiểm soát vấn đề quản lý điều hành sao cho lợi ích của họ được bảo vệ. Hội đồng quản trị (HĐQT) là một loại cơ chế kiểm soát nội bộ, thay mặt các cổ đông giám sát công ty, giúp quản lý và kiểm soát các rủi ro mà công ty phải đối mặt. Các lý thuyết về QTCT, cũng như các nghiên cứu thực nghiệm đều cho thấy mối quan hệ giữa QTCT với hiệu quả hoạt động và rủi ro của các công ty. Bài viết phân tích thực trạng về QTCT ở các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam từ năm 2015 đến tháng 4/2023, qua đó đưa ra các khuyến nghị về QTCT cho các DNNY trên TTCK Việt Nam.
Quản trị dòng tiền – yếu tố sống còn của doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền – yếu tố sống còn của doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền một cách hiệu quả là yêu cầu cực kỳ bức thiết, quyết định trực tiếp đến sự sống còn của cả một doanh nghiệp (DN). Sự thiết hụt tiền mặt ở mức độ nghiêm trọng hoặc sự dư thừa tiền mặt quá mức ở DN đều thể hiện sự yếu kém trong hoạt động quản trị tài chính DN. Vì vậy, cần có sự hoạch định điều khiển sự vận động ra vào của dòng tiền phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo sự cân đối, ăn khớp giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra trong quá trình hoạt động của DN. Bài viết trình bày một số nội dung tổng quan về quản trị dòng tiền, các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị dòng tiền cũng như đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng để nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền trong DN.
Chính phủ phản ứng chính sách nhanh nhạy, kịp thời

Chính phủ phản ứng chính sách nhanh nhạy, kịp thời

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã chủ động vào cuộc để xem xét, phân tích và đưa ra nhiều phản ứng chính sách kịp thời.
Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp

Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, vấn đề môi trường, phát triển bền vững trở thành chủ đề có tính toàn cầu. Phát triển bền vững là quá trình phát triển vừa đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại vừa không làm tổn hại đến lợi ích của thế hệ tương lai. Là một bộ phận quan trọng, đóng vai trò chủ đạo, quyết định đến phát triển kinh tế bền vững, doanh nghiệp có trách nhiệm phải định giá và hạch toán được các yếu tố môi trường nhằm hành động bảo vệ môi trường. Bài viết này tìm hiểu về công tác kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp hiện nay và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
Kiểm thử dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Kiểm thử dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sau khi dịch vụ công trực tuyến được hiển thị công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi công khai dịch vụ công trực tuyến phải được Bộ, ngành, địa phương kiểm thử với vai trò của đối tượng thực hiện dịch vụ và gửi kết quả kiểm thử trên hệ thống quản trị của Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xây dựng mô hình định lượng, quản trị tốt nguồn lực quốc gia

Xây dựng mô hình định lượng, quản trị tốt nguồn lực quốc gia

Trên thế giới, các cuộc cách mạng công nghiệp và kinh tế thị trường đã tạo ra, thúc đẩy các nguồn lực để đạt được sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt ở các nước tư bản phát triển. Có thể nói, con người ngày nay đã có một cuộc sống vật chất tốt hơn rất nhiều so với những thế hệ trước. Thế nhưng, hai “hậu quả ngoài ý muốn” hiện đang đe dọa mọi thứ chúng ta có thể mong muốn trong tương lai.