Kiểm thử dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Anh

Sau khi dịch vụ công trực tuyến được hiển thị công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi công khai dịch vụ công trực tuyến phải được Bộ, ngành, địa phương kiểm thử với vai trò của đối tượng thực hiện dịch vụ và gửi kết quả kiểm thử trên hệ thống quản trị của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thông tư nêu rõ việc kiểm thử dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để kiểm tra dịch vụ công trực tuyến đã khai báo trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong mục tra cứu danh mục dịch vụ công, công chức cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, ngành, địa phương sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia kiểm tra các thông tin và đề nghị công khai dịch vụ công hiển thị trên Cổng này để thực hiện kiểm thử. Trường hợp thông tin không chính xác phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa lại đầy đủ, chính xác trước khi đề nghị công khai.

Các thông tin cần kiểm tra bao gồm: Tên dịch vụ công; mã thủ tục hành chính bảo đảm chính xác với loại dịch vụ công khai báo; cấp thực hiện; các cơ quan, đơn vị thực hiện; đường dẫn tới dịch vụ công; mức độ áp dụng.

Sau khi dịch vụ công trực tuyến được hiển thị công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi công khai dịch vụ công trực tuyến phải được bộ, ngành, địa phương kiểm thử với vai trò của đối tượng thực hiện dịch vụ và gửi kết quả kiểm thử trên hệ thống quản trị của Cổng Dịch vụ công quốc gia tại trang quản trị có địa chỉ quantri.dichvucong.gov.vn.

Nội dung kiểm thử gồm: Kiểm tra cơ chế đăng nhập một lần từ Cổng Dịch vụ công quốc gia tới hệ thống cung cấp dịch vụ công; Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến; Kiểm tra tích hợp thanh toán trực tuyến đối với dịch vụ công cho phép thanh toán trực tuyến; Kiểm tra việc xử lý hồ sơ trực tuyến; Tổng hợp kết quả kiểm thử.

Theo Thông tư, sau 5 ngày làm việc kể từ ngày công khai để kiểm thử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia mà bộ, ngành, địa phương không thực hiện kiểm thử và không gửi kết quả kiểm thử theo quy định thì hệ thống sẽ thực hiện tự động dừng công khai các dịch vụ công trực tuyến đã đăng ký.

Bên cạnh các nội dung trên, Thông tư số 01/2023/TT-VPCP cũng nêu rõ các tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác; chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia...

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2023, việc thực hiện điểm đ khoản 1 Điều 27 Thông tư này được triển khai thực hiện thống nhất từ ngày 01/01/2024.