Chính sách tài chính đối với sinh viên đại học tại Việt Nam

Chính sách tài chính đối với sinh viên đại học tại Việt Nam

Thực tế những năm qua cho thấy, giáo dục đại học ở Việt Nam đã, đang đối diện với những khó khăn, thách thức về tài chính, nhất là vấn đề tài chính tại các trường đại học ở Việt Nam. Trước hạn chế về nguồn tài chính công, Việt Nam đã và đang thực hiện theo cơ chế tự chủ giáo dục đại học và từng bước tăng học phí để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bài viết phân tích thực trạng chính sách tài chính đối với sinh viên tại các trường đại học, từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách nhằm đảm bảo tính công bằng cho việc tiếp cận giáo dục đại học ở nước ta.
Cải cách hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Cải cách hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Với phương châm “tất cả vì khách hàng”, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đồng bộ cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực: Thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Nhờ vậy, cơ chế, chính sách ngày càng được đồng bộ và hoàn thiện theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch.
Kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro tài khóa nhằm góp phần ổn định tài chính công và phát triển kinh tế

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro tài khóa nhằm góp phần ổn định tài chính công và phát triển kinh tế

Quản lý rủi ro tài khóa là một nhiệm vụ quan trọng đối với cơ quan quản lý tài chính công ở mỗi quốc gia. Việc xác định, đánh giá và có các biện pháp quản lý rủi ro tài khóa là vô cùng cần thiết để nền tài chính công không bị ảnh hưởng trước các biến động từ bên trong và bên ngoài nền kinh tế, đảm bảo các chỉ số tài khóa như thâm hụt ngân sách và nợ công không bị phá vỡ so với dự kiến trước đó. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã xây dựng được một hệ thống quản lý rủi ro tài khóa tốt, giúp phát hiện, đánh giá, ngăn ngừa và xử lý các rủi ro tài khóa phát sinh...
Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược tài chính đến năm 2030

Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược tài chính đến năm 2030

Ngày 21/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030. Với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, Chiến lược Tài chính hướng đến mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia.
Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong triển khai các chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong triển khai các chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Việt Nam đang tập trung nguồn lực tối đa cho công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Tuy vậy, các nguồn lực được huy động phục vụ cho phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế phải được sử dụng tiết kiệm, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng chủ trương, chính sách.
Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác quốc tế trong cải cách tài chính công

Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác quốc tế trong cải cách tài chính công

Ngày 21/1/2022, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì Hội nghị Nhóm đối tác tài chính công. Hội nghị là sự kiện quan trọng đối với Bộ Tài chính và các đối tác phát triển. Đồng điều hành Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bà Carolyn Turk – Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Thực trạng và một số định hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam

Thực trạng và một số định hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam

Việt Nam đã xây dựng và công bố hệ thống chuẩn mực kế toán đối với doanh nghiệp và đang có kế hoạch triển khai áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Tuy nhiên, trong lĩnh vực kế toán công, Việt Nam mới dừng lại ở việc xây dựng và ban hành các chế độ kế toán, hướng dẫn công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khu vực nhà nước. Trong đó, phần lớn là các quy định hướng dẫn công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán chưa xây dựng những nguyên tắc thống nhất phù hợp với thông lệ quốc tế.