Cen Value: Hành trình mới, cơ hội mới

Cen Value: Hành trình mới, cơ hội mới

Ngày 28/2/2023, Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ (Cen Value) chính thức đón tuổi 15 và sẵn sàng bứt phá với nhiều bước tiến mới trong tương lai. Nhìn lại hành trình đã qua, Cen Value tự hào khi trở thành đơn vị hàng đầu về thẩm định giá, là nơi bảo chứng cho niềm tin và thành công của các đối tác, khách hàng.
Chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá

Chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1027/BTC-QLG gửi Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá về việc chấp hành quy định pháp luật về thẩm định giá. Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá nhận rõ những tồn tại, thiếu sót để nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời.
Nhiều giải pháp ngăn ngừa sai phạm về thẩm định giá

Nhiều giải pháp ngăn ngừa sai phạm về thẩm định giá

Để ngăn ngừa các sai phạm có thể xảy ra trong lĩnh vực thẩm định giá, thời gian qua, Bộ Tài chính đã kịp thời thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Về dài hạn, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ hơn việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm định giá

Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm định giá

Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.