Đổi mới phương thức quản lý xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu phù hợp cam kết quốc tế

Đổi mới phương thức quản lý xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu phù hợp cam kết quốc tế

Tổng cục Hải quan vừa hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Dự thảo thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Dự thảo thông tư này có nhiều quy định mới tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, phù hợp với thực tiễn và khắc phục được những vướng mắc hiện tại.
Hoàn thiện thể chế quản lý thuế đến năm 2030

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế đến năm 2030

Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược nêu rõ quan điểm về việc xây dựng thể chế quản lý thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện để đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng cơ quan thuế Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, đủ năng lực để thực hiện và quản lý tốt các mục tiêu và nội dung cải cách hệ thống thuế đã đề ra.
Nâng cao năng lực quản lý nợ trung hạn theo thông lệ tốt của quốc tế

Nâng cao năng lực quản lý nợ trung hạn theo thông lệ tốt của quốc tế

Ngày 15/11/2022, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tổ chức Khóa đào tạo cập nhật mô hình Chương trình quản lý nợ trung hạn (MTDS) nhằm nâng cao năng lực quản lý nợ công, năng lực xây dựng Chương trình quản lý nợ trung hạn theo thông lệ tốt của quốc tế.
Bước tiến lớn trong chuyển đổi số lĩnh vực kho bạc

Bước tiến lớn trong chuyển đổi số lĩnh vực kho bạc

Sau 13 năm thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (2007-2020), các hoạt động cải cách, hiện đại hóa của hệ thống Kho bạc đã được đẩy mạnh, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt nghiệp vụ. Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu “các hoạt động Kho bạc Nhà nước được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử”, là nền tảng vững chắc để tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hệ thống Kho bạc Nhà nước theo thông lệ quốc tế, xây dựng Kho bạc số trong tương lai.
Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế

Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế

Phát huy những kết quả đạt được sau 13 năm quản lý và vận hành thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn thiện và phát triển thị trường TPCP cả về quy mô và chất lượng, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trọng yếu của Ngân sách nhà nước (NSNN), hỗ trợ hiệu quả công tác tái cơ cấu nợ công và là kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư (NĐT).
Hướng tới một hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phù hợp quốc tế

Hướng tới một hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phù hợp quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs), doanh nghiệp xuất khẩu ngày càng đối mặt với nhiều quy định, yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT) sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam hướng tới một hệ thống tiêu chuẩn và kỹ thuật phù hợp với cam kết quốc tế.
Áp dụng thông lệ quốc tế trong quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước

Áp dụng thông lệ quốc tế trong quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước

Ngày 25/8/2022 tại Hà Nội, Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) phối hợp với Vụ Tư nhân hóa, góp vốn và Bất động sản Liên bang Đức (Bộ Tài chính Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước” nhằm giới thiệu và cung cấp các nguyên tắc và khuyến nghị về thông lệ quốc tế trong quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước.
Hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, ngành Thuế đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước (NSNN), xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam.