Từ 12/9/2022, bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu

Phạm Nga

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường, trong đó, bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, bãi bỏ Chương II Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN về kiểm tra đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu; bãi bỏ quy định tại khoản 1 Điều 39  Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN.

Trước đó, tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP cũng đã bãi bỏ quy định về việc phối hợp kiểm tra phương tiện đo nhóm 2, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 86/2012/NĐ-CP.

Do đó, Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu nhằm đảm bảo đồng bộ với Nghị định số 13/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 21 về xử lý trong quá trình kiểm tra trên thị trường, trong sử dụng. Trường hợp kiểm tra trong lưu thông trên thị trường hoặc trong sử dụng phát hiện phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy định pháp luật về đo lường, cơ quan chủ trì kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tùy theo mức độ và quy mô ảnh hưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho Cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu để tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/9/2022./.