Quyết nghị nhiều điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong năm 2023

PV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Tăng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023
Tăng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 30/11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố công bố 9 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

9 nghị quyết bao gồm: Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán NSNN năm 2023; Nghị quyết số 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2023; Nghị quyết số 71/2022/QH15 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội; Nghị quyết số 72/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô-tô; Nghị quyết số 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 75/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 76/2022/QH15 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại Nghị quyết số 69/2022/QH15, Quốc hội quyết nghị tổng số thu NSNN là 1.620.744 tỷ đồng; Tổng số chi NSNN là 2.076.244 tỷ đồng; Mức bội chi NSNN là 455.500 tỷ đồng (bao gồm: Bội chi NSTW là 430.500 tỷ đồng, tương đương 4,18% GDP; Bội chi ngân sách địa phương là 25.000 tỷ đồng, tương đương 0,24% GDP);  Tổng mức vay của NSNN là 648.213 tỷ đồng.

Quốc hội đồng ý bổ sung, điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của NSTW trong nước năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022) của 03 chương trình mục tiêu quốc gia đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 chưa giải ngân đến hết ngày 31/12/2023.

Quốc hội quyết nghị chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023.

Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Đồng thời, tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 của Quốc hội.