Nghệ An muốn thu hút 3,5 tỷ USD vốn FDI

Nghệ An muốn thu hút 3,5 tỷ USD vốn FDI

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa thông qua chủ trương ban hành Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025.
Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Tại Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã quy định cụ thể về nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập.