Kinh tế tập thể góp phần nâng cao đời sống cho lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Kinh tế tập thể góp phần nâng cao đời sống cho lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho lao động nông thôn. Các HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từng bước hoạt động có hiệu quả, chú trọng ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính chung tay xây dựng nông thôn mới

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính chung tay xây dựng nông thôn mới

Sáng 23/7/2023, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tham dự Lễ ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III, năm 2023 do Thành đoàn Hải Phòng tổ chức. Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ đã tặng kinh phí xây dựng công trình thanh niên - 01 tuyến đường camera an ninh cho Đoàn xã Kiền Bái (huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng) với giá trị 30 triệu đồng.
Bộ Tài chính thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Bộ Tài chính thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 1456/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu xây dựng, phát triển, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách tài chính liên quan đến thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
[Infographics] Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

[Infographics] Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Coi trọng phát triển sản xuất

Coi trọng phát triển sản xuất

Phát triển kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp là giải pháp căn bản trong xây dựng nông thôn mới. Thảo luận tại tổ chiều qua, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị, giai đoạn 2021 - 2025 cần coi trọng hơn giải pháp này, thay vì nặng về chỉ tiêu hạ tầng. Hạ tầng đi trước để phát triển, sau 10 năm không thể tiếp tục phát triển hạ tầng mà phải chú trọng sản xuất. Sản xuất là khâu quan trọng để mang lại lợi nhuận và thu nhập cho người dân, xóa đói, giảm nghèo bền vững, đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn nông thôn mới.
Giải pháp phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Giải pháp phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7, khóa X ngày 05/8/2008 "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn", nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội nông thôn đã được ghi nhận, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Xây dựng nông thôn mới ở một số nước châu Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Xây dựng nông thôn mới ở một số nước châu Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là chủ trương, hướng đi đúng đắn, phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như đời sống của người dân nông thôn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường, sinh thái của đất nước. Học hỏi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của các nước sẽ giúp Việt Nam có thể đi tắt, đón đầu xây dựng nông thôn mới hiệu quả, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.
Agribank lan tỏa động lực mạnh mẽ qua các phong trào thi đua

Agribank lan tỏa động lực mạnh mẽ qua các phong trào thi đua

Công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng luôn được triển khai toàn diện, đồng bộ, đổi mới và phát triển sâu rộng, tạo động lực to lớn, cổ vũ cán bộ, viên chức, người lao động vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.