Đẩy nhanh công tác xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14

Việt Dũng

Thời gian xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2023. Do đó, Tổng cục Thuế chỉ đạo các địa phương cần tập trung triển khai, đẩy nhanh công tác xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, ngày 26/11/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 và được thực hiện trong vòng 3 năm. 

Tính đến ngày 15/3/2023, kết quả thực hiện xử lý nợ, việc khoanh nợ đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể, cả nước đã xử lý khoanh nợ 28.200 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 7.012 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến thời gian kết thúc xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các địa phương khẩn trương tập trung thực hiện xác định đúng các đối tượng được xử lý nợ theo quy định. Từ đó thu thập, bổ sung, hoàn thiện và lập đầy đủ hồ sơ xử lý nợ theo hướng dẫn tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đồng thời, đối chiếu, xác định chính xác số tiền thuế nợ được khoanh, số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa theo đúng quy định của Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Thông tư số 69/2020/TT-BTC; thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; hồ sơ, trình tự thủ tục chặt chẽ đúng quy định.

Cơ quan thuế quản lý trụ sở chính phải nhanh chóng thực hiện phối hợp với cơ quan thuế quản lý chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để xác minh tình trạng hoạt động của trụ sở chính, đảm bảo việc hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ của cơ quan thuế quản lý chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được kịp thời, đúng tiến độ.

Cơ quan thuế cần tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Cấp ủy, UBND các cấp và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn để đảm bảo hoàn thành việc xử lý nợ trong thời hạn 03 năm theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nâng cao trách nhiệm, gắn trách nhiệm xử lý nợ đến từng cán bộ, công chức trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các bộ phận trong cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với bộ phận quản lý nợ để thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ xóa nợ.

Các Cục Thuế cần nghiên cứu thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 681/TCT-QLN ngày 13/3/2023 hướng dẫn cụ thể một số nội dung để triển khai công tác xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14, nhất là trong việc rà soát các trường hợp đã thực hiện khoanh xóa, nếu cần thiết thì xem xét hủy khoanh, hủy xóa theo quy định.