VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Phấn đấu hơn 80% tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước truyền thông về biển và đại dương

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Phấn đấu hơn 80% tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước truyền thông về biển và đại dương

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể của Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Truyền thông về biển và đại dương hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam: Cùng hành động vì đại dương

Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 đặt mục tiêu đến năm 2023, các bộ quản lý 06 ngành kinh tế biển được xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW (du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới); các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao; Quốc phòng; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt các kế hoạch truyền thông về biển và đại dương với các chỉ tiêu cụ thể theo đặc thù truyền thông của cơ quan, địa phương đó.

Đến năm 2025, phấn đấu 100% các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, báo đối ngoại có chuyên trang, chuyên mục về biển và đại dương trên các sản phẩm thông tin (báo, bản tin, tạp chí in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình) của cơ quan; 100% các bộ, ngành có liên quan đến quản lý nhà nước về biển và hải đảo, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chuyên mục về biển và đại dương trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Chương trình đặt mục tiêu hằng năm, các địa phương có biển tổ chức các hoạt động cụ thể hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hằng năm, phấn đấu 100% phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, lãnh đạo cơ quan báo chí, những người làm công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương tại các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản ở trung ương và địa phương, cán bộ thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại được tập huấn, cập nhật về hệ thống chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển và đại dương.

Mục tiêu cụ thể khác được đề ra là đến năm 2025, xây dựng được 01 Thư viện cấp ngành về biển và đại dương; đến năm 2030, xây dựng được 01 Bảo tàng chuyên về biển và đại dương.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tư thục và quốc tế thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương thông qua việc lồng ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo.

Chương trình cũng đề ra mục tiêu hằng năm, phấn đấu hơn 80% các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước tham gia hoạt động truyền thông về biển và đại dương (trực tiếp hoặc gián tiếp, tùy theo quy mô và tính chất hoạt động của các tổ chức, đơn vị).

Chương trình được thực hiện đến năm 2030, tập trung truyền thông chính sách và pháp luật có liên quan đến biển, hải đảo (gồm cả luật pháp quốc tế); vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương; quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; phát triển bền vững kinh tế biển.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM