VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
06 nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường. Nguồn: internet

06 nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 đã quy định rõ các nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được xem là xương sống của nền kinh tế APEC

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo đó, có 06 nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể:

Nguyên tắc 1: việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nguyên tắc 2: bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

Nguyên tắc 3: nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.

Nguyên tắc 4: việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.

Nguyên tắc 5: trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Nguyên tắc 6: doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn vận dụng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và tạo sự linh hoạt điều chỉnh quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với mục tiêu phát triển trong từng thời kỳ, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

Thứ nhất, tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

Thứ hai, tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Theo Luật này, nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước; Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM