Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước (sau đây gọi tắt là “Chỉ thị số 27/CT-TTg”), Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 4043/BTC-ĐT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quán triệt và khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công văn nêu rõ:

Tập trung tổ chức tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 27/CT-TTg cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp cần thiết, thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành do Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương làm Trưởng ban để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng quy định; đồng thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo thẩm quyền.

Công văn cũng đề nghị các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg: Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm về thời gian lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuốc nguồn vốn Nhà nước. Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầy trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Công văn yêu cầu đối với các cơ quan thẩm tra quyết toán các cấp: Công văn đề nghị tập trung rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành từ năm 2005 đến nay chưa hoàn thành công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán thuộc phạm vi quản lý, đồng thời có biện pháp xử lý quyết toán dứt điểm trước ngày 30/6/2014. Kiện toàn bộ máy thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trong từng cấp, tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc đảm bảo thực hiện công tác quyết toán có chất lượng và đúng tiến độ.

Còn đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng trường hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo người quyết định đầu tư, Ban chỉ đạo quyết toán để khẩn trương xử lý dứt điểm.

Sau ngày 30/6/2014, các bộ, ngành, địa phương công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán hoàn thành.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương không thực hiện giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Không cho phép các nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới theo đúng quy định tại Điểm 5 của Chỉ thị số 27/CT-TTg.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg. Thực hiện tổng kết, đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 30/3/2015 để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao cho Bộ Tài chính chủ trì tổ chức tuyên truyền thực hiện các quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; hướng dẫn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền cho các bộ, ngành và địa phương. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa trình tự thủ tục hồ sơ tài liệu quyết toán nhằm tạo điều kiện rút ngắn thời gian quyết toán vốn đầu tư, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30/3/2014.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Chỉ thị, thực hiện tổng kết, đánh giá 01 năm thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2015.