Tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng

PV.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Năm 2017 là năm thực hiện chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa”, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Nguồn: internet
Năm 2017 là năm thực hiện chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa”, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Nguồn: internet

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đặc biệt, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định nhiệm vụ “Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình trở lên”.

Đồng thời, hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội; phát huy truyền thống cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Năm 2017 - năm thực hiện chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa”, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân có những việc làm cụ thể để đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt mục tiêu “Không để một thương binh nào cần xe lăn mà không có xe lăn; các con liệt sĩ và thương binh nặng chưa có việc làm đều được giúp đỡ phù hợp; thêm nhiều căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam và gia đình chính sách”.

Để góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 2/6/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận số 104-KL/ĐUK về việc “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước của Dân tộc và những thành quả đã đạt được đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong suốt 70 năm qua; Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ, người có công trong thời kỳ mới của đất nước.

Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tăng cường giáo dục về truyền thống cách mạng và tình cảm biết ơn sâu sắc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các cơ quan Trung ương đối với những thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhằm bảo đảm các chế độ, chính sách được thực hiện đúng và đầy đủ.

Các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối duy trì thường xuyên, có nề nếp các hoạt động chăm lo đối với người có công với cách mạng như nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; Tổ chức thăm hỏi, trao tặng, tu bổ nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; Quan tâm thực hiện chế độ, bố trí công việc phù hợp đối với người lao động diện hưởng chính sách. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động phù hợp để tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Để thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm xã hội đối với người có công với cách mạng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ban Dân vận chủ trì tổ chức vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị ủng hộ kinh phí để tặng nhà tình nghĩa nhằm giúp đỡ, hỗ trợ, góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách của tỉnh Quảng Trị.