Đảng ủy Bộ Tài chính hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

PV.

Thực hiện Công văn số 147-CV/BTG ngày 17/5/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ngày 23/6/2017, Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Công văn số 473-CV/ĐUTC về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thắp hương tri ân Anh hùng liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội tại tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Nguồn: internet
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thắp hương tri ân Anh hùng liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội tại tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Nguồn: internet

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã gửi kèm Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW ngày 11/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy Bộ yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng, tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, thiết thực và hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa của ngày Thương binh – Liệt sĩ và công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng.

Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội; đồng thời khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.

Qua đó, xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Theo Hướng dẫn 34-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, một trong những nội dung tuyên truyền được chú trọng là khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Đồng thời, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

Thực hiện tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua, nhất là kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...

Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. 

Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền, phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ diễn ra ở Trung ương và địa phương.