Tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp

PV.

Trước tình hình ở một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, sự cố, thất thoát, buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Nguồn: internet
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Nguồn: internet
Chỉ thị nêu rõ, vật liệu nổ công nghiệp là một loại hàng hóa đặc biệt, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước, là vật tư không thể thiếu trong khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, thi công công trình đồng thời nó cũng có thể tác động, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội nếu bị thất thoát.
Vì vậy, quản lý vật liệu nổ công nghiệp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, thúc đẩy phát triển về mọi mặt từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản và sử dụng trên cơ sở bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Mặc dù công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp đã có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ, nhưng trong thời gian gần đây ở một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, sự cố, thất thoát, buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. 
Để tăng cường công tác quản lý trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương rà soát các quy định hiện hành về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế.
Đồng thời tăng cường chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn, công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; hướng dẫn xây dựng và thực hiện Báo cáo đánh giá rủi ro, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp; tổ chức thực hiện nghiêm quy định về thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm khi cấp các loại Giấy phép, Giấy chứng nhận liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. 
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên cả nước; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo các doanh nghiệp quốc phòng sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ rà soát, kiểm tra và khắc phục các điều kiện chưa bảo đảm theo quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ. 
Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp tăng cường quản lý chất lượng, bảo đảm tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ và an toàn; kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không dán biểu trưng an toàn theo quy định...
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Thực hiện đúng quy định và thẩm quyền trong thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.
Bộ Công an phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định đối với các doanh nghiệp có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện và lộ trình vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm. Điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp mất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án đưa ra truy tố, xét xử một số vụ điển hình nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa kịp thời.
Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn rà soát các điều kiện, kiểm tra thực tế việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ trong quản lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ...
Tổ chức thực hiện nghiêm công tác thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm trong công tác cấp phép sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo đúng quy định và thẩm quyền; Có kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đặc biệt chú trọng đối với các doanh nghiệp bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quy mô nhỏ, vùng sâu vùng xa; Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển, phương án nổ mìn. Đồng thời, rà soát mạng lưới các đơn vị thực hiện dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn theo hướng giảm đầu mối, bảo đảm nghiêm ngặt các quy định về an ninh, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy, nổ...