Tăng tiến độ giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo Báo cáo của Kho bạc nhà nước, tính đến hết ngày 31-8-2014, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt khoảng 164.642,3 tỷ đồng.

Tăng tiến độ giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc
Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển. Nguồn: internet
Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân là 92.701,24 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 52.873,6 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 19.067,44 tỷ đồng. 

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán khoảng 58,3 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Trước đó, để đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành và địa phương chỉ  đạo chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là  đối với nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA.

Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước căn cứ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch đã được giao cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc kiểm soát chi và thanh toán vốn kịp thời cho các dự án, đảm bảo không có trường hợp nào không có vốn để thanh toán ngay cho các dự án. Trường hợp nếu chủ đầu tư đã nộp đủ hồ sơ theo quy định mà Kho bạc Nhà nước chậm thanh toán thì Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm về việc giải ngân chậm số vốn đã được giao của các bộ, ngành Trung ương và  địa phương.