Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư, kinh doanh

Theo chinhphu.vn

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 là hai luật quan trọng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc triển khai thi hành hai Luật này nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thêm động lực cho việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan có liên quan cần tập trung thực hiện nghiêm các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất, nhằm bảo đảm thực thi đầy đủ, nhất quán các quy định của hai Luật này gắn với việc triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư; tuyệt đối không đặt ra các rào cản, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp; tập trung kiện toàn tổ chức, xác định rõ trách nhiệm, nâng cao nhận thức, tinh thần và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức trong hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Về việc thực hiện các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trao đổi, thống nhất với các Bộ, cơ quan ngang Bộ về nội dung, phạm vi của điều kiện đầu tư kinh doanh, phân biệt rõ với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, làm cơ sở cho việc xác định điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ. Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo lĩnh vực được phân công quản lý, rà soát các Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh để tổng hợp, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; trình Chính phủ trước ngày 30/5/2016 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 Luật đầu tư chưa ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, các cơ quan chủ trì soạn thảo cần khẩn trương thực hiện: Đối với các dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định hoặc đã trình Chính phủ, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn tất các thủ tục để trình Chính phủ trước ngày 30/5/2016.

Đối với các dự thảo Nghị định đang trong quá trình soạn thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp, gửi nội dung dự thảo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/5/2016 để tổng hợp, xây dựng một Nghị định của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhưng phải bảo đảm việc lấy ý kiến của các đối tượng điều chỉnh; Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự thảo Nghị định; Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ trước ngày 30/5/2016.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát đầy đủ các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của mình được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định được ban hành sau ngày Luật đầu tư có hiệu lực, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/5/2016 để cập nhật và công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá đầy đủ những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, đặc biệt là những vướng mắc có liên quan đến quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, nhà ở, đô thị, bất động sản, đấu thầu, môi trường, thương mại, giáo dục, công nghệ... thuộc thẩm quyền của Chính phủ để xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm giải quyết dứt điểm những vướng mắc nêu trên; trình Chính phủ trong tháng 10/2016.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá đầy đủ các vướng mắc giữa Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư với các luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, nhà ở, đô thị, bất động sản, đấu thầu, môi trường, thương mại, giáo dục, công nghệ...; đề xuất Chính phủ trình Quốc hội bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 8/2016.

Sau khi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh được Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật này để Chính phủ trình Quốc hội.