Tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN

PV. (Tổng hợp)

Tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) khi thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các cơ quan quản lý, trong đó có ngành Hải quan đang triển khai.

Tính đến 15/7/2018, 1,34 triệu hồ sơ của 22,8 nghìn doanh nghiệp đã được xử lý thông qua NSW. Nguồn: internet
Tính đến 15/7/2018, 1,34 triệu hồ sơ của 22,8 nghìn doanh nghiệp đã được xử lý thông qua NSW. Nguồn: internet

Thống kê cho thấy, tính đến 15/7/2018, 1,34 triệu hồ sơ của 22,8 nghìn doanh nghiệp đã được xử lý thông qua NSW. Tất cả các quy trình thủ tục hải quan đã kết nối NSW với 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc.

Từ ngày 01/01/2018, Việt Nam đã chính thức trao đổi thông tin C/O mẫu D điện tử với 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Kết quả, đến ngày 15/07/2018, tổng số C/O Việt Nam gửi nhận với 04 nước nêu trên là hơn 48 nghìn C/O.  

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh, nhờ nỗ lực cải cách của cơ quan quản lý, ước tính với trên 11 triệu tờ khai của năm 2017, doanh nghiệp tiết kiệm được trên 200 triệu USD cho thủ tục thông quan; tiết kiệm trên 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu (với 5,36 triệu tờ khai xuất khẩu) và trên 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu (với 5,72 triệu tờ khai nhập khẩu).

Cũng theo Ngân hàng Thế giới, trong vòng 2 năm trở lại đây (2016, 2017), Việt Nam luôn giữ vững vị trí trong 04 quốc gia có chỉ số giao lưu hàng hóa qua biên giới đứng đầu trong khu vực ASEAN.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số Bộ, ngành, một số doanh nghiệp vẫn còn chưa thích ứng kịp và chưa tham gia thực hiện các thủ tục bằng phương thức điện tử trên NSW, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp thực hiện song song thủ tục hành chính trên NSW và theo phương thức thủ công.

Do vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với các Bộ, ngành trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện các thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc rà soát, thống nhất thủ tục hành chính; Xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai NSW, ASW và thực hiện thí điểm thuê dịch vụ trong cung cấp các tiện ích cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để thực hiện NSW và ASW.

Đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trong đó đầu tư hệ thống dự phòng và hệ thống đảm bảo an toàn thông tin, khó đảm bảo việc triển khai ổn định các thủ tục hành chính trên NSW. Cải thiện và bổ sung các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính qua NSW...

Để giúp cho người dân, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính trên NSW, Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngành cũng sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ, xử lý nhanh chóng các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện...