Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN - “Chìa khóa” tạo thuận lợi thương mại

Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN - “Chìa khóa” tạo thuận lợi thương mại

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại, năm 2022, Tổng cục Hải quan đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổng thể triển khai NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại.
Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách kiểm tra chuyên ngành

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách kiểm tra chuyên ngành

Bộ Tài chính chủ trì, quyết liệt đôn đốc các Bộ, ngành triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại
Thêm 02 thủ tục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia

Thêm 02 thủ tục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia

Từ ngày 20/9/2021, 02 thủ tục “Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu” và “Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.
Thúc đẩy NSW, ASW gắn với kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Thúc đẩy NSW, ASW gắn với kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 30/8/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 6007/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại từ nay đến cuối năm 2021.