Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN - “Chìa khóa” tạo thuận lợi thương mại

Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN - “Chìa khóa” tạo thuận lợi thương mại

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại, năm 2022, Tổng cục Hải quan đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổng thể triển khai NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại.
Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách kiểm tra chuyên ngành

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách kiểm tra chuyên ngành

Bộ Tài chính chủ trì, quyết liệt đôn đốc các Bộ, ngành triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại
Thực hiện tốt vai trò điều phối triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Thực hiện tốt vai trò điều phối triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Năm 2022, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và mở rộng kết nối cơ chế một cửa với các nước ASEAN; phấn đấu chậm nhất trong quý I/2022 hoàn thành triển khai chính thức 35 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thúc đẩy NSW, ASW gắn với kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Thúc đẩy NSW, ASW gắn với kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 30/8/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 6007/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại từ nay đến cuối năm 2021.
Dấu ấn trong triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN

Dấu ấn trong triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN

Với vai trò là Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong điều phối và phối hợp với các bộ, ngành triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Ngày 17/8/2020, Chính phủ ban hành Quyết định số 1258/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.
Cải cách thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia

Cải cách thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia

Với vai trò là Cơ quan Thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan đã tích cực đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện quyết liệt, liên tục để cải thiện hơn nữa nhiệm vụ quan trọng này.