Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Tập trung cải cách, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp

Hà Phương

Thời gian tới, Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí hành chính.

Hải quan Hà Nội phấn đấu kiểm tra chuyên ngành giảm xuống còn 15% đến hết năm 2016.
Hải quan Hà Nội phấn đấu kiểm tra chuyên ngành giảm xuống còn 15% đến hết năm 2016.

Thông tin trên vừa được Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Theo kế hoạch này, Cục Hải quan TP. Hà Nội đang nỗ lực tập trung triển khai nhiều mục tiêu cải cách thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cục Hải quan phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30%-35% hiện nay xuống còn 15% đến hết năm 2016 theo chỉ tiêu hành động của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, Cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CPcủa Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020.

Theo đó, Cục đã đặt ra các mục tiêu như: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; tăng cường tổ chức đối thoại với DN trên địa bàn nhằm phổ biến, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tuân thủ chính sách pháp luật về hải quan;bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN...

Để nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả công việc, Cục Hải quan TP. Hà Nội tập trung đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức của công chức, viên chức;xây dựng và củng cố văn hóa công chức Hải quan Thủ đô có tác phong văn minh, giỏi nghiệp vụ.

Các đơn vị chức năng của Cục Hải quan thường xuyên rà soát các quy định pháp luật về thuế không còn phù hợp với điều kiện thực tế để kiến nghị sửa đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các DN và thu ngân sách nhà nước; Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủvề việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.