Chính phủ:

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công


Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2019 đạt gần 100.000 tỉ đồng, bằng gần 29% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ (27,4%).

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công.
Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Thực trạng công tác giải ngân vốn đầu tư công của một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, còn chậm chễ trong thực hiện quy trình, thủ tục, đấu thầu, triển khai và kiểm tra, giám sát thực hiện. Vẫn còn nhiều chồng chéo, bất cập về thể chế, quy định pháp luật trong đầu tư công.

Trước tình hình đó, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với các dự án lớn giải ngân chậm, yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm, chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Một trong những yêu cầu Chính phủ đặc biệt lưu ý các bộ, ngành, địa phương, đó là tập trung chấn chỉnh công tác đấu thầu, thực hiện nghiêm quy định về đấu thầu, mua sắm công qua mạng; đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng và thi công, thanh quyết toán công trình.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu thực hiện điều chỉnh kế hoạch từ các bộ, ngành, địa phương, dự án giải ngân chậm sang nơi thực sự có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục các bất cập, tồn tại trong các quy định pháp luật về đầu tư công, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bỏ bớt các khâu trung gian, loại bỏ cơ chế “xin - cho”, tăng cường hậu kiểm, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai minh bạch, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm…