Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nguyễn Trung

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ký Quyết định số 14/QĐ-BCĐ389 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa.

Tổ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, xử lý kịp thời, dứt điểm, hiệu quả các vụ việc.
Tổ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, xử lý kịp thời, dứt điểm, hiệu quả các vụ việc.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 gồm 14 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và lãnh đạo các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan.

Trong đó, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia được cử làm Tổ trưởng. Ông Trịnh Mạnh Cường - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia được cử làm Phó tổ trưởng. 

Theo Quyết định số 14/QĐ-BCĐ389, Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ chủ động, thường xuyên theo dõi, nắm diễn biến tình hình, phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và địa phương các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch, cơ chế phối hợp phù hợp với diễn biến tình hình ở từng giai đoạn, đối với từng địa bàn, lĩnh vực; bảo đảm để các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, địa phương các cấp nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Bên cạnh đó, Tổ công tác chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng ở Trung ương, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chuyên đề đánh giá tình hình, thống nhất đề ra các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa; Tiếp nhận, xử lý các thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; điều phối các đơn vị, lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, xử lý kịp thời, dứt điểm, hiệu quả các vụ việc, tình huống đột xuất, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời, Tổ công tác thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt thông tin tuyên truyền về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kết quả thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tổng hợp, thông báo thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kết quả triển khai.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Tổ công tác liên ngành tham mưu lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê hoặc tham gia hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389.