Thêm nhiều ưu đãi về thuế, tín dụng hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Hải An

Chính phủ mới đây đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Theo đó, để hỗ trợ hợp tác xã phát triển, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và pháp luật có liên quan.

Các bộ, ngành và địa phương cân đối và bố trí nguồn lực để hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã
Các bộ, ngành và địa phương cân đối và bố trí nguồn lực để hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cụ thể, Chính phủ giao các bộ, ngành và địa phương tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 và văn bản pháp luật có liên quan (đất đai, thuế, tín dụng...) bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo; cập nhật, bổ sung quy định mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ chế quản lý linh hoạt, môi trường kinh doanh thuận lợi để kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững; Xây dựng Kế hoạch/Đề án phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025 theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Việc sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ, ưu đãi để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX phù hợp bản chất, tránh bao cấp, nhu cầu, trình độ phát triển của tổ chức kinh tế tập thể; việc hỗ trợ cần tập trung, tránh dàn trải, phân tán và thiếu nguồn lực thực hiện, đặc biệt chú trọng chính sách hỗ trợ HTX đối với những vùng dân tộc thiểu số.

Các bộ, ngành và địa phương chủ động cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và điều kiện cụ thể của bộ, ngành, địa phương; Nghiên cứu, xây dựng cơ chế để các HTX có đủ năng lực, điều kiện được tham gia thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình đầu tư công; Xây dựng cơ chế hỗ trợ cấp vốn bổ sung cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX địa phương để tạo điều kiện cho HTX đa dạng hóa nguồn vay.

Đối với Bộ Tài chính, Chính phủ giao tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế cho các HTX để tạo điều kiện hỗ trợ HTX phát triển trong tình hình mới.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn việc kiểm toán HTX theo quy định tại khoản 3 Điều 61 của Luật HTX năm 2012; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX theo phân cấp hiện hành và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trung ương hàng năm

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chính phủ giao đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ HTX tiếp cận vốn theo quy định tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ HTX tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh.