Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Minh Anh

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022 - 2030.

Các đơn vị trong ngành DTNN vận động cán bộ, công chức thi đua thực hiện bảo quản hàng DTQG đảm bảo an toàn, đủ số lượng, tốt về chất lượng.
Các đơn vị trong ngành DTNN vận động cán bộ, công chức thi đua thực hiện bảo quản hàng DTQG đảm bảo an toàn, đủ số lượng, tốt về chất lượng.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, các đơn vị, tổ chức công đoàn ngành DTNN thi đua đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi tập thể, cá nhân.

Các đơn vị, tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ quan Tổng cục DTNN thi đua lao động sáng tạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chung sức xây dựng các công trình công cộng; tự giác chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng trên địa bàn cư trú.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, quy định nhằm góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục DTNN.

Cùng với đó, cán bộ, công chức ngành DTNN thi đua thực hành triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước; chống tham ô, lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước, cơ quan, đơn vị; xây dựng phương án tiết kiệm ngay từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Đồng thời, các đơn vị vận động cán bộ, công chức thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước; thực hiện mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, không thất thoát, lãng phí; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và thời gian làm việc, thời gian lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN.

Kế hoạch nêu rõ đối tượng khen thưởng gồm tập thể, cá nhân đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN có nhiều công lao, đóng góp, thành tích trong phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Tổng cục DTNN…

Để thực hiện hiệu quả các nội dung trên, Tổng cục DTNN đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt các nội dung của phong trào thi đua này tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

Các Cục DTNN khu vực căn cứ vào nội dung trên và tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị xây dựng kế hoạch, các tiêu chí thi đua cụ thể về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng, hoàn thiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn tại cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, triển khai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ.