Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 1/2017


Hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp THÁNG 1/2017

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

Giá trị gọi thầu (đồng)

Giá trị đăng ký
(đồng)

Giá trị trúng thầu
(đồng)

Vùng lãi suất đặt thầu
(%/năm)

Vùng lãi suất trúng thầu (%/năm)

5 năm

10

12.700.000.000.000

27.598.000.000.000

3.784.000.000.000

5,05-6,20

5,25-5,50

7 năm

2

2.000.000.000.000

3.182.000.000.000

780.000.000.000

5,40-6,10

5,50-5,55

10 năm

5

4.900.000.000.000

3.050.000.000.000

1.800.000.000.000

6,77-7,02

6,80-6,80

15 năm

6

4.400.000.000.000

4.955.300.000.000

3.203.300.000.000

7,18-8,00

7,20-7,70

20 năm

2

3.250.000.000.000

5.656.564.000.000

3.250.000.000.000

7,66-8,20

7,69-7,70

30 năm

1

1.000.000.000.000

461.000.000.000

365.000.000.000

7,98-8,20

7,98-7,98

Tổng

26

28.250.000.000.000

44.902.864.000.000

13.182.300.000.000Nguồn: HNX

 

Giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp THÁNG 1/2017

STT

Kỳ hạn còn lại

Khối lượng giao dịch

Giá trị giao dịch (đồng)

Vùng lợi suất

1

1 tháng

9.840.000

1.089.787.240.000

4.01 - YTM - 5.52

2

12 tháng

32.500.000

3.473.539.000.000

4.10 - YTM - 6.21

3

2 năm

84.000.000

8.890.776.500.000

4.46 - YTM - 6.20

4

3 năm

99.050.000

10.594.860.750.000

4.62 - YTM - 7.61

5

3 - 5 năm

205.600.000

21.953.987.700.000

5.05 - YTM - 7.62

6

5 năm

33.130.000

3.501.542.150.000

5.11 - YTM - 6.14

7

5 - 7 năm

9.570.000

1.051.554.580.000

5.50 - YTM - 6.79

8

7 năm

30.378.100

3.484.021.862.150

5.50 - YTM - 6.54

9

7 - 10 năm

11.000.000

1.191.272.000.000

5.70 - YTM - 7.33

10

10 năm

6.500.000

661.828.500.000

6.15 - YTM - 6.53

11

10 - 15 năm

75.387.000

8.176.299.603.000

6.72 - YTM - 7.77

12

15 năm

28.650.000

2.973.577.150.000

7.18 - YTM - 9.17

13

20 năm

1.000.000

102.012.680.000

7.71 - YTM - 7.71

14

30 năm

2.550.000

264.703.800.000

7.98 - YTM - 7.98

Tổng

629.155.100

67.409.763.515.150


* YTM: Lãi suất đáo hạn                                               Nguồn: HNX