Thời điểm xác định giá đất cụ thể cho dự án thế nào?

M. Hà

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bến Tre về thời điểm xác định giá đất cụ thể cho dự án (bằng phương pháp thặng dư), Bộ Tài chính cho biết, vấn đề này đã được quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn khác.

Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất.
Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi đến trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV hướng dẫn về thời điểm xác định giá đất cụ thể cho dự án, Bộ Tài chính cho biết, vấn đề này được quy định tại Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ.

Khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 quy định, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Cùng với đó, tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung có quy định cụ thể về căn cứ, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, khoản 6 Điều 2 Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 cũng nêu rõ: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất trình Chính phủ ban hành hoặc để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; hướng dẫn việc xây dựng điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đất đai; lập bản đồ giá đất.

Đối chiếu với các quy định trên, Bộ Tài chính đề nghị căn cứ quy định của pháp luật về đất đai để thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

Trường hợp còn vướng mắc liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án và phương pháp xác định giá đất thì đề nghị cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.