Thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định mới được gia hạn thế nào?


Ngày 8/4/2020, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP giãn nộp thuế và tiền thuê đất với nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo đó sẽ có 98% doanh nghiệp thuộc diện giãn thuế và tiền thuê đất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau: 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020; 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020; 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020; 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020; 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020; 

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II/2020. Thời hạn gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong một số ngành kinh tế. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 31/12/2020.

Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất 05 tháng kể từ ngày phải nộp tiền thuê đất của kỳ 1 theo quy định của pháp luật.