Thông tin Tòa soạn Tạp chí Tài chính


Tạp chí Tài chính xuất bản số đầu tiên ngày 07/11/1963, tiền thân là Tập san Tài chính - Kế toán trực thuộc Bộ Tài chính; Là cơ quan báo chí có bề dày truyền thống lâu đời nhất của ngành Tài chính với gần 60 năm trưởng thành và phát triển.

Tạp chí Tài chính giữ vai trò, chức năng là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của Bộ Tài chính, hoạt động theo Luật Báo chí, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về pháp luật, chính sách, chế độ và nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Tòa soạn Tạp chí Tài chính gồm:

- Ban Biên tập.

- Ban Tài chính điện tử.

- Ban Trị sự (Hành chính, tài vụ và quản trị).

- Trung tâm Dịch vụ truyền thông.

- Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

II. LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

- Tổng Biên tập: Phạm Văn Hoành

 Điện thoại: 024.39330039

- Phó Tổng Biên tập: Đỗ Văn Hải 

 Điện thoại: 024.39330033

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

3.1. Vị trí, chức năng của Tạp chí Tài chính:

- Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động).

Tạp chí Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính, hoạt động theo Luật Báo chí, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về pháp luật, chính sách, chế độ và nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.

- Có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Tài chính:

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, định hướng phát triển trình Bộ Tài chính phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt; biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Tài chính trên phạm vi cả nước đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định tại giấy phép hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; xuất bản các ấn phẩm, phụ trương, tài liệu, sách tham khảo phục vụ cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ làm việc trong lĩnh vực kinh tế - tài chính từ trung ương đến địa phương.

- Xây dựng phương án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Tạp chí Tài chính trình Bộ Tài chính phê duyệt.

- Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách, chế độ tài chính, các nhiệm vụ của ngành Tài chính, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách về kinh tế - tài chính của Đảng và Nhà nước.

- Thông tin chính xác, khách quan, trung thực, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế - tài chính.

- Tiếp nhận và đăng tải các bài nghiên cứu của độc giả, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành Tài chính có nội dung phù hợp với tôn chỉ mục đích và định hướng thông tin của Tạp chí.

- Giới thiệu, phổ biến kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm về quản lý kinh tế - tài chính trong và ngoài nước.

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên trên toàn quốc.

- Quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

- Tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động, định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

* Quyền hạn:

- Được yêu cầu các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính cung cấp các văn bản, thông tin tài liệu về các lĩnh vực hoạt động liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tuyên truyền, quảng cáo trên Tạp chí Tài chính với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

- Liên doanh, liên kết, ký kết và thực hiện các hợp đồng với tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Được NSNN đảm bảo một phần kinh phí hoạt động.

- Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, các nhân trong nước và ngoài nước vào các hoạt động phù hợp quy định của pháp luật.

- Được tự chủ về tài chính trong phạm vi nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản và nguồn tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

- Được cử cán bộ, phóng viên tham dự các hội nghị, hội thảo ở trong nước và nước ngoài liên quan đến quản lý kinh tế - tài chính và nghiệp vụ báo chí theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý kinh tế - tài chính và nghiệp vụ báo chí phục vụ công tác tuyên truyền cho Ngành và công tác xuất bản của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

IV. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tạp chí Tài chính xuất bản số đầu tiên ngày 07/11/1963 với tiền thân là Tập san Tài chính - Kế toán, trực thuộc Bộ Tài chính.

Quá trình phát triển của Tạp chí Tài chính:

- Thời kỳ 1963 - 1982: Tập san Tài chính - Kế toán, giữ vai trò là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Thời kỳ 1983 - 1995: Tháng 12/1983, Tập san Tài chính - Kế toán chuyển thành Tạp chí Tài chính, giữ vai trò là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Thời kỳ 1996 - 2002: Tháng 1/1996, Tạp chí Tài chính chuyển về trực thuộc Viện Khoa học Tài chính.  Từ tháng 1/2002 đến 12/8/2002: trực thuộc Học viện Tài chính.

- Thời kỳ từ 2002 đến nay: Ngày 13/8/2002, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 94/2002/QĐ-BTC chuyển thành đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính; đồng thời ban hành Quyết định số 166/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tài chính.

Tạp chí Tài chính giữ vai trò là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính; là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Tài chính.

Ngày 11/05/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 1028/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tài chính. Quyết định này thay thế Quyết định số 166/2002/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tài chính.

V. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Hội đồng biên tập là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, giữ vai trò tư vấn giúp lãnh đạo Tòa soạn trong định hướng phát triển và lựa chọn, bình xét các bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính bản in.

Thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí Tài chính bản in gồm:

GS., TS. NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
GS., TS. ĐINH VĂN SƠN
GS., TS. TRẦN THỌ ĐẠT
GS., TSKH. TRƯƠNG MỘC LÂM
GS., TS. VŨ VĂN HÓA
GS., TS. PHẠM QUANG TRUNG
PGS., TS. ĐINH VĂN NHÃ
PGS., TS. TRẦN HOÀNG NGÂN
PGS., TS. NGUYỄN TRỌNG CƠ
PGS., TS. NGUYỄN THỊ MÙI

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

6.1.  Tạp chí Tài chính in:

Tạp chí khoa học, chuyên về thông tin lý luận và nghiệp vụ kinh tế - tài chính Việt Nam và quốc tế; hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 552/GP-BTTTT ngày 27/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông (thay thế Giấy phép xuất bản số 1536/GP-BTTT ngày 23/09/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.)

Các ấn phẩm của Tòa soạn Tạp chí Tài chính phát hành rộng rãi trên toàn quốc, đặc biệt là tới hệ thống tài chính từ Trung ương tới địa phương các đơn vị ngành Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước...; các đơn vị và doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng...; các trường, trung tâm đào tạo kinh tế - tài chính… trong toàn quốc.

- Tạp chí Tài chính bản tiếng Việt:

Xuất bản 2 kỳ mỗi tháng, nội dung gồm các chuyên mục chính: Chủ đề; Nghiên cứu - Trao đổi; Kinh tế - tài chính quốc tế, Diễn đàn khoa học; Trang số liệu kinh tế - tài chính...

Tạp chí Tài chính bản tiếng Việt có chỉ số ISSN 2615 - 8973, nằm trong Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm, với điểm khoa học 0,75 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. 

- Tạp chí Tài chính bản tiếng Anh - Review of Finance:

Xuất bản 4 số 1 năm, vào ngày cuối, tháng cuối của quý. Nội dung tập trung về lĩnh vực kinh tế - tài chính. 

Công bố các nghiên cứu khoa học về kinh tế - tài chính trong nước và quốc tế.

Review of Finance có chỉ số ISSN 2615 - 8981, nằm trong Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm, với điểm khoa học 0,75 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

6.2. Tạp chí Tài chính điện tử:

Tạp chí Tài chính điện tử (http://www.tapchitaichinh.vn) được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 552/GP-BTTTT ngày 27/8/2021 (thay thế Giấy phép hoạt động số 195/GP-BTTTT ngày 08/05/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tạp chí Tài chính điện tử tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kinh tế - tài chính; Thông tin các vấn đề lý luận, nghiệp vụ, pháp luật, chính sách, chế độ trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.

Tạp chí Tài chính điện tử là kênh thông tin chuyên sâu, uy tín về  kinh tế - tài chính Việt Nam và thế giới, có sự tham gia của đông đảo các cộng tác viên là nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học.

Tạp chí Tài chính điện tử có chỉ số ISSN 2815-6188.

6.3. Đặc san “Thông tin công tác Đảng”, Chuyên mục điện tử Đảng bộ Bộ Tài chính và Chuyên trang điện tử Công đoàn Bộ Tài chính:

- Đặc san “Thông tin công tác Đảng”: 

Xuất bản 02 tháng/kỳ do Tạp chí Tài chính và Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính trực tiếp thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính. Nội dung gồm các chuyên mục: Hoạt động của Đảng bộ Bộ Tài chính; Ngành Tài chính học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Gương sáng - Việc hay ngành Tài chính; Hỏi đáp, hướng dẫn công tác Đảng...

- Chuyên mục điện tử Đảng bộ Bộ Tài chính:

Kênh thông tin trên internet do Tạp chí Tài chính và Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức xuất bản, dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính. Chuyên mục đáp ứng mục tiêu thông tin nhanh chóng, kịp thời, lan tỏa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ, các hoạt động của Đảng bộ Bộ Tài chính, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính.

- Chuyên trang điện tử Công đoàn Bộ Tài chính:

Kênh thông tin trên internet do Tạp chí Tài chính và Văn phòng Công đoàn Bộ tổ chức xuất bản, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính. Chuyên mục điện tử Công đoàn Bộ Tài chính nhằm tăng cường công tác thông tin - tuyên truyền các hoạt động của ngành Tài chính, nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công đoàn viên và đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào và hoạt động của Công đoàn Bộ Tài chính.

6.4. Đặc san đối ngoại kinh tế - tài chính Việt Nam:

Đặc san đối ngoại Kinh tế - tài chính Việt Nam phục vụ tích cực và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Bộ Tài chính. Đặc san do Tạp chí Tài chính và Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) phối hợp xuất bản định kỳ hàng năm theo chủ trương được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt.

Đặc san có nội dung phong phú, hình thức trình bày trang trọng, in song ngữ Việt – Anh, được phát hành tới các đại sứ quán, các doanh nghiệp và hiệp hội, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, dùng làm quà tặng của Bộ Tài chính khi tiếp khách quốc tế.

6.5. Hội nghị, hội thảo khoa học:

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính, Tạp chí Tài chính phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học phân tích, bình luận chính sách mới.

Chương trình hội nghị, hội thảo khoa học của Tạp chí Tài chính góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách tài chính mới được ngành Tài chính ban hành tới xã hội, hỗ trợ tích cực cộng đồng doanh nghiệp nắm chắc và hiểu rõ để triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách tài chính mới.

6.6. Xuất bản sách:

Tạp chí Tài chính tổ chức xuất bản sách nghiệp vụ và sách truyền thống phục vụ các hoạt động của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Một số đầu sách tiêu biểu Tạp chí Tài chính đã trực tiếp thực hiện: "Anh hùng Lao động ngành Tài chính thời kỳ đổi mới"; "65 năm Tài chính Việt Nam qua tư liệu và hình ảnh", "Đồng chí Hoàng Anh – Cuộc đời và Sự nghiệp cách mạng"; "Đồng chí Đặng Việt Châu: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng"; "Gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô và những cống hiến cho nền Tài chính cách mạng Việt Nam”; "Gương sáng, việc hay ngành Tài chính"; "Các di tích lịch sử ngành Tài chính"; "Sắt son Tài chính Việt - Lào"; "Thuế Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử (tập III) giai đoạn 2001 - 2010"; "25 năm Kho bạc Nhà nước Việt Nam - Những dấu ấn trên chặng đường đổi mới và phát triển"; "10 năm Cục Thuế TP. Hà Nội đổi mới và phát triển"; "70 năm Tài chính Việt Nam trưởng thành và phát triển qua một số tư liệu và hình ảnh"; "Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính"…

VII. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Liên tục trong quá trình xây dựng và phát triển, Tạp chí Tài chính đã khẳng định vai trò, vị thế và bề dày truyền thống của cơ quan ngôn luận quan trọng của Bộ Tài chính. Tạp chí Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin - tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ chế, chính sách tài chính; là diễn đàn lý luận nghiệp vụ, khoa học uy tín hàng đầu về kinh tế - tài chính của đất nước; trở thành cầu nối giữa lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính…

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của ngành Tài chính Việt Nam, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Tài chính luôn đoàn kết, nỗ lực đổi mới về nội dung và hình thức các ấn phẩm của Tòa soạn; sáng tạo xây dựng chiến lược phát triển theo hướng chú trọng phát triển đa loại hình, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ của Bộ Tài chính đặt ra và tiến kịp với sự phát triển của quá trình đổi mới đất nước.

Tạp chí Tài chính thu hút được đội ngũ cộng tác viên là đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý về kinh tế - tài chính uy tín, trở thành nơi tập trung tư tưởng, trí tuệ của các chuyên gia kinh tế hàng đầu, nơi công bố các công trình nghiên cứu kinh tế - tài chính có giá trị lý luận và thực tiễn, được dư luận quan tâm và đánh giá cao.

Tạp chí Tài chính luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính; đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên có lập trường tư tưởng vững vàng, giữ phẩm chất của người làm báo cách mạng, có trình độ, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và tương lai.

Tạp chí Tài chính đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và bạn đọc đánh giá cao, xứng đáng là Tạp chí chuyên ngành kinh tế - tài chính hàng đầu của cả nước.

Với những thành tích đạt được, Tạp chí Tài chính đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý, tiêu biểu là:

- Năm 1983, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

- Năm 1998, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Năm 2003 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

-  Năm 2013 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

- Nhiều thế hệ cán bộ của Tạp chí Tài chính được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập thể Tạp chí Tài chính và các phòng ban, cá nhân liên tục được Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiều cấp ngành trao tặng bằng khen và các danh hiệu thi đua cao quý khác.

- Chi bộ Tạp chí Tài chính liên tục được Đảng uỷ Bộ Tài chính công nhận Chi bộ Trong sạch, Vững mạnh; Nhiều đảng viên của Chi bộ vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của cấp trên trao tặng.