Thu, chi ngân sách Nhà nước tháng 1/2018

Theo Tổng cục Thống kê

Tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2018 ước tính đạt 19,9 nghìn tỷ đồng, bằng 1,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 13 nghìn tỷ đồng, bằng 1,2%; thu từ dầu thô đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 5,7 nghìn tỷ đồng, bằng 3,2%. 

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 447 tỷ đồng, bằng 0,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 688 tỷ đồng, bằng 0,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 2,5 nghìn tỷ đồng, bằng 1,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 1,2 nghìn tỷ đồng, bằng 1,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 100 tỷ đồng, bằng 0,2%; thu tiền sử dụng đất 3,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng Một ước tính đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 2,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, bằng 0,6%; chi trả nợ lãi 5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4%; chi thường xuyên 30,8 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3%.