Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 9 tháng đầu năm 2013 qua các chỉ tiêu


ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (VỐN ĐĂNG KÝ TÍNH ĐẾN NGÀY 20/09/2013)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

9 tháng năm 2012

9 tháng năm 2013

So cùng kỳ

1

Vốn thực hiện

triệu USD

8.100

8.620

106,4%

2

Vốn đăng ký

triệu USD

11.028,49

15.005,28

136,1%

2.1.

Đăng ký cấp mới

triệu USD

6.888,34

9.294,06

134,9%

2.2.

Đăng ký tăng thêm

triệu USD

4.140,15

5.711,22

137,9%

3

Số dự án

 

 

 

 

3.1.

Cấp mới

dự án

941

872

92,7%

3.2.

Tăng vốn

lượt dự án

444

340

76,6%

4

Xuất khẩu

 

 

 

 

4.1.

Xuất khẩu (kể cả dầu thô)

triệu USD

52.242

63.949

122,4%

4.2.

Xuất khẩu (không kể dầu thô)

triệu USD

46.008

58.449

127,0%

5

Nhập khẩu

triệu USD

43.660

54.499

124,8%

 Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư)