Thông tư số 03/2020/TT-BTC:

Thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga


Thông tư số 03/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư này gồm 2 điều, bãi bỏ Thông tư số 26/2013/TT-BTC quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 03/2020/TT-BTC.