Quyết định số 281/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính về quy trình xét duyệt đề nghị rút vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài


(Tài chính) Ngày 12/2, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 281/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính về quy trình xét duyệt đề nghị rút vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong lĩnh vực tài chính đối ngoại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính về quy trình xét duyệt đề nghị rút vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài thuộc lĩnh vực tài chính đối ngoại, gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 281-QD-BTC.doc