Thủ tục xuất hóa đơn của Ban quản lý dự án thực hiện thế nào?

PV.

Ông Nguyễn Văn Minh hỏi: Ban quản lý dự án ký hợp đồng với chủ đầu tư (phòng giáo dục) thì bên Ban quản lý dự án có xuất hoá đơn cho chủ đầu tư không? Phần thu từ hoạt động tư vấn quản lý dự án, chủ đẩu tư sẽ chuyển vào tài khoản kho bạc hay tài khoản ngân hàng?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, bộ Tài chính hướng dẫn như sau: Ban quản lý dự án ký và thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư (phòng giáo dục) nội dung công việc tư vấn quản lý dự án nên Ban quản lý dự án sẽ phải xuất hóa đơn cho chủ đầu tư là phòng giáo dục theo qui định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tài khoản giao dịch các hoạt động dịch vụ của ban quản lý dự án qui định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính Tài, cụ thể: “BQLDA có các hoạt động dịch vụ được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi của hoạt động dịch vụ”.

Ban quản lý dự án thành phố (là đơn vị sự nghiệp công lập) đủ điều kiện được phép hoạt động cung cấp dịch; như vậy, khi ban quản lý dự án ký và thực hiện hợp đồng tư vấn với các đơn vị sẽ phải xuất hóa đơn theo qui định hiện hành tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; trường hợp Ban quản lý dự án thành phố không có hóa đơn GTGT chỉ có hóa đơn thông thường dùng để xuất cho việc bán Hồ sơ mới thầu thì Ban quản lý dự án thực hiện việc xuất hóa đơn của Ban quản lý dự án cho Chủ đầu tư theo quy định.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính; các khoản thu từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng được tính vào nguồn thu từ hoạt động quản lý dự án của Ban quản lý dự án (được tổng hợp vào dự toán thu quy định tại Điều 9) để chi cho các nội dung theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC.