Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

Bảo Thương

Trên cơ sở tham mưu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-Ttg thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2021 – 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (Phó Trưởng Ban Thường trực); Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Các thành viên là lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại các TCTD gắn liền với xử lý nợ xấu theo các mục tiêu, định hướng nêu tại Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) (Quyết định 689).

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thực hiện nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 689 và các vấn đề vượt thẩm quyền Bộ, ngành.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương xử lý các vấn đề trong phạm vi Quyết định 689 thuộc chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương; Giúp Thủ tướng Chính phủ điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, cùng với đó, tăng cường trách nhiệm, hiệu quả tham gia, phối hợp của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 689; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.