Thúc đẩy triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở

PV.

Ngày 04/08/2016 Thống đốc NHNN ban hành văn bản số 5906/NHNN-TD đề nghị các ngân hàng khẩn trương triển khai thực hiện Thông tư 25/2016/TT-NHNN; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tuân thủ đúng quy định.

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), văn bản số 5906/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng thương mại một số nội dung sau:

- Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn về cho vay hỗ trợ nhà ở trong hệ thống theo quy định của NHNN và pháp luật có liên quan.

- Thực hiện hướng dẫn, giải thích, phổ biến đúng, đầy đủ về nội dung chính sách tới khách hàng vay vốn và các bên có liên quan trong quá trình thực hiện.

- Đối với các khoản giải ngân cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình kể từ ngày 01/6/2016 đến ngày Thông tư có hiệu lực (ngày 01/8/2016) đáp ứng quy định của Chương trình và đủ điều kiện áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, các ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch lãi suất hoặc bù trừ cho khách hàng.

NHNN cũng nêu rõ, chậm nhất đến ngày 30/9/2016 các ngân hàng phải hoàn thành xong việc thực hiện thoái thu lãi cho khách hàng hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 02 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các ngân hàng về số liệu cam kết cho vay đến thời điểm 10/5/2016, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ về đối tượng, số tiền gia hạn giải ngân tái cấp vốn và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Vì vậy, đối với phần cam kết cho vay khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình vượt số tiền đã báo cáo NHNN thời điểm 10/5/2016, các ngân hàng tự cân đối nguồn vốn để cho vay theo hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chương trình.

Trường hợp phát hiện các hành vi trục lợi chính sách, NHNN sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.