Thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất sản phẩm xử lý nước dùng trong nuôi trồng thủy sản

PV.

(Tài chính) Gần đây, một số doanh nghiệp thủy sản có ý kiến thắc mắc về vấn đề thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu sản xuất sản phẩm xử lý nước dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề này của Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật sinh hóa Thái Nam Việt (318A, đường Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) và một số doanh nghiệp khác, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời số 2823/TCHQ-TXNK ngày 24/05/2013. Theo đó, công văn của Tổng cục Hải Quan cho biết:

Về thuế suất thuế GTGT đã được quy định cụ thể tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Công ty có thể nghiên cứu các quy định trên tại địa chỉ trang web của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn hoặc Tổng cục Hải quan: www.customs.gov.vn để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.