Thuế TNDN đối với thu nhập từ tiền đền bù do di dời, giải tỏa theo quy hoạch và trích lập quỹ dự phòng tiền lương?

PV.

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa nhận được công văn số 1910/CT-TTHT ngày 4/7/2012 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng và công văn số 364/STB ngày 15/6/2012 của Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng (78 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng) vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ tiền đền bù do di dời, giải tỏa theo quy hoạch và trích lập quỹ dự phòng tiền lương.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 754/TCT-CS ngày 11/03/2013 gửi Cục thuế TP.Đà Nẵng và Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng. Theo đó, công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

1. Về tiền đền bù do di dời, giải tỏa:

Theo công văn số 364/STB ngày 15/6/2012 của Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng trình bày: Công ty được hỗ trợ tiền đền bù đất, nhà cửa, vật kiến trúc do di dời, giải tỏa theo quy hoạch của UBND TP Đà Nẵng thực hiện dự án Nam trung tâm hành chính quận Liên Chiểu. Công ty kế thừa từ doanh nghiệp nhà nước.

Tại công văn số 1910/CT-TTHT ngày 4/7/2012 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng có nêu vướng mắc của Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng, tuy nhiên Cục Thuế không đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Ngày 28/6/2012, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2271/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP. Đà Nẵng về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ tiền đền bù do di dời, giải tỏa theo quy hoạch.

2. Về trích lập quỹ dự phòng tiền lương:

Ngày 07/6/2010, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7250/BTC-TCT hướng dẫn chung một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tại điểm 6.1 Công văn nêu trên có hướng dẫn về trích lập quỹ dự phòng tiền lương:

“Theo quy định tại tiết c điểm 2.5 mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 thì: Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế các khoản thực tế đã chi như: tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp trả cho người lao động đến hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm. Trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương thì được trích lập không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán (không bao gồm 17% quỹ dự phòng tiền lương trích lập của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

Việc trích lập dự phòng theo quy định nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc số tiền trích lập dự phòng và tổng số tiền lương, tiền công thực tế đã chi trả đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán không vượt quá tổng tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động theo định mức tiền lương đã được duyệt (nếu có).

Đối với phần trích lập dự phòng tiền lương của năm trước nhưng đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của năm nay doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết thì doanh nghiệp phải hoàn nhập và ghi giảm chi phí của năm nay”.

Từ kỳ tính thuế TNDN năm 2011, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính có sửa đổi, bổ sung điểm 2.5c mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 nêu trên đã hướng dẫn cụ thể về trích lập quỹ dự phòng tiền lương.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra tình hình thực tế loại hình doanh nghiệp và điều kiện đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.