Cục Thuế TP. Hà Nội:

Tiếp nhận 31.827 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế

Hà Anh

Số liệu thống kê của Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, đến ngày 11/6/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tiếp nhận 31.827 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế trên địa bàn, với tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được đề nghị gia hạn là hơn 10.465 tỷ đồng.

Đến ngày 11/6/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tiếp nhận 31.827 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế trên địa bàn.
Đến ngày 11/6/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tiếp nhận 31.827 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế trên địa bàn.

Trong đó, gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 10.429 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 2.525 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 6.768 tỷ đồng, tiền thuê đất là 1.136 tỷ đồng); gia hạn đối với cá nhân kinh doanh là 36 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân).

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, sau khi Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đươc ban hành, Cục đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới các đơn vị thuộc/trực thuộc, tuyên truyền kịp thời tới toàn thể cán bộ công chức và gửi email tới 100% người nộp thuế trên địa bàn; xây dựng tài liệu, clip tuyên truyền để đăng tải lên website, youtube, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình để thông tin đầy đủ đến nhân dân và cộng đồng người nộp thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đề nghị các phòng, Chi cục thuế thuộc và trực thuộc xây dựng cơ sở dữ liệu các nhóm đối tượng được gia hạn, quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn của người nộp thuế; đồng thời, rà soát tình hình hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

Cục Thuế Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP nhưng chưa nộp, đề nghị gia hạn nhanh chóng thực hiện khai và nộp Giấy đề nghị gia hạn điện tử đến cơ quan thuế trên hệ thống Etax hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng thời hạn quy định.