Nghị định số 50/2020/NĐ-CP:

Tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai


Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/04/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 50/2020/NĐ-CP.