Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành Tài chính

PV.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa có Công văn số 332-CV/BCSĐ gửi Đảng ủy Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức chỉ đạo gắn kết chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức chỉ đạo gắn kết chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 18/5/2021 Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa có Công văn số 332-CV/BCSĐ đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức để chỉ đạo, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn kết chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước...

Đồng thời, cương quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ, xử lý nghiêm minh, kịp thời những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế làm việc, quy định của cơ quan, tổ chức; xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa công sở; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các mô hình, cách làm hiệu quả, tuyên truyền, lan tỏa, động viên, khen thưởng kịp thời những gương người tốt, tập thể có thành tích xuất sắc...

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan thông tin, báo chí thường xuyên tuyên truyền, cổ động, sáng tác quảng bá trên báo, tạp chí, trang thông tin về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...