Tiếp tục xây dựng 23 quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia của Việt Nam

Nguyễn Hiền

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Sau khi 5 quy chuẩn này được ban hành, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ TN&MT) tiếp tục xây dựng 23 quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia của Việt Nam (QCVN).

Có 3 QCVN về chất lượng môi trường xung quanh gồm chất lượng môi trường về tiếng ồn, độ rung và trầm tích.
Có 3 QCVN về chất lượng môi trường xung quanh gồm chất lượng môi trường về tiếng ồn, độ rung và trầm tích.

Theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh vừa được Bộ TN&MT ban hành, 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh được ban hành, gồm: QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất và QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2023.

Trước đó, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường được giao xây dựng 28 quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia của Việt Nam (QCVN). Trong đó, có 8 QCVN về chất lượng môi trường xung quanh; 7 QCVN về chất thải; 7 QCVN về quản lý chất thải; 5 QCVN về quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; 1 QCVN về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa và thiết bị.

Sau khi 5 QCVN về chất lượng môi trường xung quanh được ban hành gồm không khí xung quanh, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, giới hạn tối đa cho phép của một số chất ô nhiễm trong đất, hiện còn 23 quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia của Việt Nam tiếp tục được Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường tiếp tục quá trình hoàn thiện, trong đó có 3 QCVN về chất lượng môi trường xung quanh gồm chất lượng môi trường về tiếng ồn, độ rung và trầm tích.