Tìm động lực mới cho tăng trưởng

Theo chinhphu.vn

Ngày 18/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về một số công tác của tiểu ban.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về một số công tác của Tiểu ban kinh tế-xã hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về một số công tác của Tiểu ban kinh tế-xã hội.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng thống nhất dự thảo chương trình kế hoạch và lộ trình thực hiện, chia theo từng tháng, từ tháng 1-2019 đến tháng 3-2021. Trong đó, có 2 mốc quan trọng là trình Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5-2019 để hội nghị thảo luận, cho ý kiến, từ đó hoàn thiện đề cương chi tiết, bao gồm những nội dung, vấn đề cốt lõi. Mốc thứ 2 là trình Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10-2019 để thông qua dự thảo báo cáo trình Đại hội Đảng XIII, gửi đảng bộ các cấp cho ý kiến.

Về cách làm, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu ngay một số vấn đề trọng tâm để xây dựng chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm. Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung đầu tư nhiều hơn, huy động mọi nguồn lực, mọi khả năng, làm nòng cốt cùng với tổ biên tập và Văn phòng Chính phủ để chuẩn bị báo cáo.

Đối với đột phá chiến lược, Thủ tướng khẳng định vai trò của khoa học công nghệ, của kỷ nguyên số, đồng thời cần nghiên cứu vấn đề thể chế, tháo bỏ các thể chế kinh tế lạc hậu, cũ kỹ.

Theo Thủ tướng, câu hỏi là tìm động lực tăng trưởng mới ở Việt Nam cần đưa ra tiểu ban để thảo luận, trong đó có vấn đề phát triển đô thị, kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp… Đồng thời, phải phân tích sâu sắc hơn những đặc trưng của kinh tế Việt Nam hiện nay để có giải pháp tốt hơn, phù hợp hơn.

Thủ tướng lấy ví dụ, lao động dư thừa trong nông nghiệp còn lớn (tới 42% lao động làm việc trong khu vực này). Đây là bài toán dẫn tới năng suất lao động thấp. Cùng kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể và vấn đề lao động nông nghiệp hiện hành, cần phải giải được bài toán năng suất qua tái phân bổ nguồn lao động ở Việt Nam là rất lớn. Vấn đề con người là quan trọng nhất.

Về thị trường vốn, thị trường đất đai còn bất cập, nguồn lực chưa được phân bổ hợp lý hay doanh nghiệp nhà nước còn hoạt động chưa hiệu quả, Thủ tướng nhấn mạnh cần coi trọng nhu cầu nội địa để phát huy tiềm năng của thị trường 100 triệu dân, bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu.

Tiếp tục thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chọn lọc, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng; kết hợp khu vực FDI với khu vực doanh nghiệp trong nước cũng là những vấn đề cần đặt ra trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Đối với tư duy, quan điểm phát triển, Thủ tướng gợi ý, cần làm rõ hơn mối quan hệ giữa kinh tế, xã hội và môi trường, quan hệ giữa phát triển nhanh và bền vững, giữa phát triển toàn diện và tập trung mũi nhọn, trong đó làm rõ hơn mũi nhọn; hay mối quan hệ vừa bảo đảm nền kinh tế tự chủ, tự cường với xu hướng mở cửa nền kinh tế, hội nhập quốc tế…

Cũng theo Thủ tướng, cần đặt vấn đề trong báo cáo về tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, nếu không đặt vấn đề về cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì không thể thành công trong phát triển.