Tình hình đăng ký doanh nghiệp 11 tháng đầu năm 2018

Theo gso.gov.vn

Trong tháng Mười Một, cả nước có 11.637 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 118,4 nghìn tỷ đồng, giảm 10,5% về số doanh nghiệp và giảm 22% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,2 tỷ đồng, giảm 13,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 92,3 nghìn người, giảm 12,1%.

Trong tháng, cả nước còn có 3.404 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thấp hơn 1,4% so với tháng trước; có 6.353 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.952 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 4.401 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 5%; có 1.554 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 12,3%.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 121.248 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.234,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 4,1%. Nếu tính cả 2.198,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2018 là 3.432,6 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 31.869 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm nay lên hơn 153,1 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 11 tháng năm 2018 là 1.107,1 nghìn người, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 11 tháng năm nay có 42,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 35,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; 15,6 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,8%), tăng 5,8%; 15 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,3%), tăng 0,6%; 9,2 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,6%), tăng 6,6%; 7,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 15,1%; 6,4 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,3%), tăng 41,7%; 6,3 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,2%), tăng 11%; 3,9 nghìn doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 3,2%), giảm 27,7%...

Trong 11 tháng năm nay, một số vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 35,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 3% (vốn đăng ký đạt 356,7 nghìn tỷ đồng, tăng 31,3%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 17,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 9,6% (vốn đăng ký 149,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1%); Đông Nam Bộ 51,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 5% (vốn đăng ký 567 nghìn tỷ đồng, giảm 2,1%); Đồng bằng sông Cửu Long 8,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,1% (vốn đăng ký 98,5 nghìn tỷ đồng, tăng 63,4%).

Các vùng còn lại có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước: Trung du và miền núi phía Bắc 4,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 0,8% (vốn đăng ký 41,9 nghìn tỷ đồng, giảm 17,5%); Tây Nguyên 2,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,3% (vốn đăng ký 20,9 nghìn tỷ đồng, giảm 5,3%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng năm 2018 là 83.108 doanh nghiệp, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 25.977 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,8% và 57.131 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 64%.

Theo lĩnh vực hoạt động, có 10,2 nghìn doanh nghiệp trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 39,4%), tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; 3,8 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,7%), tăng 24,6%; 3,2 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,3%), tăng 18,8%; 1,5 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,7%), tăng 28,2%...

Đối với các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 20,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 35,2%), tăng 39,8% so với cùng kỳ năm trước; 8,4 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,7%), tăng 73,6%; 7,1 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,5%), tăng 79%; 3,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,5%), tăng 86,8%...

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng năm 2018 là 14.861 doanh nghiệp, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 13.598 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5% và tăng 37,3%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 5,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 2 nghìn doanh nghiệp, tăng 44,6%; xây dựng có 1,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 48,9%.