Tình hình đầu tư 7 tháng năm 2015

Theo gso.gov.vn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Bảy ước tính đạt 20353 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 4245 tỷ đồng; vốn địa phương 16108 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 112,9 nghìn tỷ đồng, bằng 54,8% kế hoạch năm và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

Vốn trung ương quản lý đạt 22,4 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1% kế hoạch năm và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 3794 tỷ đồng, bằng 55,2% và tăng 11,2%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1572 tỷ đồng, bằng 55% và giảm 5,2%; Bộ Xây dựng 910 tỷ đồng, bằng 58,7% và giảm 2%; Bộ Y tế 881 tỷ đồng, bằng 55,7% và tăng 66,5%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 403 tỷ đồng, bằng 47,3% và tăng 15,7%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 357 tỷ đồng, bằng 52,1% và giảm 2,1%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 285 tỷ đồng, bằng 48,6% và tăng 7,3%; Bộ Công Thương 199 tỷ đồng, bằng 46,1% và tăng 7,9%; Bộ Khoa học và Công nghệ 175 tỷ đồng, bằng 59,1% và tăng 14,8%; Bộ Thông tin và Truyền thông 115 tỷ đồng, bằng 63,6% và giảm 2,7%.

Vốn địa phương quản lý đạt 90,5 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 62967 tỷ đồng, bằng 52% và tăng 5,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 22378 tỷ đồng, bằng 59,8% và tăng 1,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5163 tỷ đồng, bằng 76,2% và giảm 3,1%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 12205 tỷ đồng, bằng 60,5% kế hoạch năm và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 8955 tỷ đồng, bằng 46,4% và tăng 4,7%; Nghệ An 2736 tỷ đồng, bằng 71,8% và tăng 4,3%; Đà Nẵng 2443 tỷ đồng, bằng 54,7% và giảm 7,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2440 tỷ đồng, bằng 46% và tăng 1,9%; Vĩnh Phúc 2403 tỷ đồng, bằng 45,9% và tăng 9%; Quảng Ninh 2358 tỷ đồng, bằng 33,2% và tăng 17,7%.