Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 8 tháng năm 2015

Theo gso.gov.vn

Trong tháng Tám (từ 20/7/2015 đến 20/8/2015), cả nước có 9301 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 55,2 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 5,9 tỷ đồng. So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 41%; số vốn đăng ký tăng 41,9%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 0,7%. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 84,1%; số vốn đăng ký tăng 102,4%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tháng Tám là 129,8 nghìn người, tăng 41,1% so với tháng trước và tăng 63,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong tháng, cả nước có 1359 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,4% so với tháng trước; có 7595 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 27,9%, bao gồm 1460 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 6135 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 834 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 11,5%.

Tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có 61305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 376,4 nghìn tỷ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 29,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 15243 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 481,5 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng là 857,9 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng là 873,3 nghìn người, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 8 tháng là 6290 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,4%). Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 2252 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,8%); 1726 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 27,4%); 1370 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 21,8%) và 942 công ty cổ phần (chiếm 15%).

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2015 là 11333 doanh nghiệp, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng là 39056 doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 11248 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 27808 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 14021 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,9%); 12723 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 32,6%); 7418 công ty cổ phần (chiếm 19%) và 4894 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,5%).